LHTHSV 2016: Giới thiệu đội thi khoa Báo chí và Truyền thông